ដង្ខៅ

ដង្ខៅ -

ដង្ខៅ

ខ្ញុំត្រូវការទ្រង់ជានិច្ច

ខ្ញុំត្រូវការទ្រង់ជានិច្ច

ចូរកាន់ចិត្តជឿជាប់

ចូរកាន់ចិត្តជឿជាប់

ចូរស្តាប់តាមទ្រង់​

ចូរស្តាប់តាមទ្រង់​

ឈាមនោឧត្តមវិសេស

ឈាមនោឧត្តមវិសេស

តាំងទ្រង់លើគ្រប់ទាំងអស់

តាំងទ្រង់លើគ្រប់ទាំងអស់

ព្រះយេស៊ូរទ្រង់បានលោះ

ព្រះយេស៊ូរទ្រង់បានលោះ

តាំងពីខ្ញុំបានសង្គ្រោះ

តាំងពីខ្ញុំបានសង្គ្រោះ

តាំងពីខ្ញុំបានសង្គ្រោះ​

តាំងពីខ្ញុំបានសង្គ្រោះ​

សូមយាងមកឳព្រះវិញ្ញាណ

សូមយាងមកឳព្រះវិញ្ញាណ

ព្រះអង្គជាទីពឹងជ្រកនៃយើងខ្ញុំហើយ

ព្រះអង្គជាទីពឹងជ្រកនៃយើងខ្ញុំហើយ

មានតែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

មានតែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

ឱ សូមនៅជិតព្រះអង្គ

ឱ សូមនៅជិតព្រះអង្គ

ខ្ញុំចង់បានអណ្តាតមួយពាន់

ខ្ញុំចង់បានអណ្តាតមួយពាន់

ខ្ញុំស្គាល់ព្រះដែលខ្ញុំជឿតាម

ខ្ញុំស្គាល់ព្រះដែលខ្ញុំជឿតាម

Copyright © 2020 GoDialy All Rights Reserved.