000000109 Không nên sợ chết; thân thể chết như thay một bộ quần áo dơ cũ | Godialy.com

000000109 Không nên sợ chết; thân thể chết như thay một bộ quần áo dơ cũ | Godialy.com - Các trích đoạn Phật pháp

000000109 Không nên sợ chết; thân thể chết như thay một bộ quần áo dơ cũ | Godialy.com Các trích đoạn Phật pháp mình thấy hay, giúp ích cho công phu niệm Phật A Di Đà, phóng sanh, ăn chay, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.
Link playlist Trích đoạn Phật Pháp

http://www.youtube.com/playlist?list=PLEGMq8g7WBJyNh0OMHsf0qN4jQdBpGNwK

http://www.dailymotion.com/playlist/x31p48_doquan0_trich-do%E1%BA%A1n-ph%E1%BA%ADt-phap/

Do tên các đoạn trích khá dài nên Youtube đã lược bớt chữ, nếu các bạn cần tên đầy đủ và thêm các thông tin khác của đoạn trích thì truy cập vào folder Trích đoạn Phật Pháp với link sau:

https://drive.google.com/folderview?id=0Bwp0_Rm79XRtY2pnemU0YjVoTTg&usp=sharing

000000109 Không nên sợ chết; thân thể chết như thay một bộ quần áo dơ cũ | Godialy.com

000000109 Không nên sợ chết; thân thể chết như thay một bộ quần áo dơ cũ

PLEASE NOTE Our Website Godialy.com won\'t respond to any video. We just sharing in Entertientment only.

Ads Posted by doquan0 doquan0 on 2014-06-02
00:47   

Các trích đoạn Phật pháp mình thấy hay, giúp ích cho công phu niệm Phật A Di Đà, phóng sanh, ăn chay, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.
Link playlist Trích đoạn Phật Pháp

http://www.youtube.com/playlist?list=PLEGMq8g7WBJyNh0OMHsf0qN4jQdBpGNwK

http://www.dailymotion.com/playlist/x31p48_doquan0_trich-do%E1%BA%A1n-ph%E1%BA%ADt-phap/

Do tên các đoạn trích khá dài nên Youtube đã lược bớt chữ, nếu các bạn cần tên đầy đủ và thêm các thông tin khác của đoạn trích thì truy cập vào folder Trích đoạn Phật Pháp với link sau:

https://drive.google.com/foldervi...

Channel Troll Funny clip Thai movie Phim Sextile Game Toys Cooking Health Travel Love Movie
Loading...
Copyright © 2020 GoDialy All Rights Reserved.