විපක්ෂයේ කාර්යභාරය මැනවින් ඉටු කරන බවට සජිත් පොරොන්දු වෙයි

විපක්ෂයේ කාර්යභාරය මැනවින් ඉටු කරන බවට සජිත් පොරොන්දු වෙයි -

විපක්ෂයේ කාර්යභාරය මැනවින් ඉටු කරන බවට සජිත් පොරොන්දු වෙයි

විපක්ෂයේ කාර්යභාරය මැනවින් ඉටු කරන බවට සජිත් පොරොන්දු වෙයි
 

විපක්ෂයේ කාර්යභාරය මැනවින් ඉටු කරන බවට සජිත් පොරොන්දු වෙයි

Copyright © 2020 GoDialy All Rights Reserved.