ලබන වසරේ සිට පාසල් නිල ඇඳුම් සඳහා වවුචර් පත් වෙනුවට නිල ඇදුම් රෙදි ලබාදීමට කැබිනට් මණ්ඩලයේ තීරණයක්

ලබන වසරේ සිට පාසල් නිල ඇඳුම් සඳහා වවුචර් පත් වෙනුවට නිල ඇදුම් රෙදි ලබාදීමට කැබිනට් මණ්ඩලයේ තීරණයක් -

ලබන වසරේ සිට පාසල් නිල ඇඳුම් සඳහා වවුචර් පත් වෙනුවට නිල ඇදුම් රෙදි ලබාදීමට කැබිනට් මණ්ඩලයේ තීරණයක්

ලබන වසරේ සිට පාසල් නිල ඇඳුම් සඳහා වවුචර් පත් වෙනුවට නිල ඇදුම් රෙදි ලබාදීමට කැබිනට් මණ්ඩලයේ තීරණයක්
 

ලබන වසරේ සිට පාසල් නිල ඇඳුම් සඳහා වවුචර් පත් වෙනුවට නිල ඇදුම් රෙදි ලබාදීමට කැබිනට් මණ්ඩලයේ තීරණයක්

Copyright © 2020 GoDialy All Rights Reserved.