අප්‍රේල් 21 ප්‍රහාරය ගැන STF ප්‍රධානියාට දන්වා තිබූ බව හිටපු පොලිස්පති පූජිත් ජනපති කොමිසමට කියයි

අප්‍රේල් 21 ප්‍රහාරය ගැන STF ප්‍රධානියාට දන්වා තිබූ බව හිටපු පොලිස්පති පූජිත් ජනපති කොමිසමට කියයි -

අප්‍රේල් 21 ප්‍රහාරය ගැන STF ප්‍රධානියාට දන්වා තිබූ බව හිටපු පොලිස්පති පූජිත් ජනපති කොමිසමට කියයි

අප්‍රේල් 21 ප්‍රහාරය ගැන STF ප්‍රධානියාට දන්වා තිබූ බව හිටපු පොලිස්පති පූජිත් ජනපති කොමිසමට කියයි
 

අප්‍රේල් 21 ප්‍රහාරය ගැන STF ප්‍රධානියාට දන්වා තිබූ බව හිටපු පොලිස්පති පූජිත් ජනපති කොමිසමට කියයි

Copyright © 2020 GoDialy All Rights Reserved.