ថាមែនៗមិនរួចខ្លួនទេ ផែងវណ្ណះប្តឹងអ្នកលក់ឌីសជើងខ្លាំងស្រែកដៀលប្រមាថ​អ្នក​ភ្នំពេញ​សុទ្ធតែ​ពួកឆ្កួត

ថាមែនៗមិនរួចខ្លួនទេ ផែងវណ្ណះប្តឹងអ្នកលក់ឌីសជើងខ្លាំងស្រែកដៀលប្រមាថ​អ្នក​ភ្នំពេញ​សុទ្ធតែ​ពួកឆ្កួត -

ថាមែនៗមិនរួចខ្លួនទេ ផែងវណ្ណះប្តឹងអ្នកលក់ឌីសជើងខ្លាំងស្រែកដៀលប្រមាថ​អ្នក​ភ្នំពេញ​សុទ្ធតែ​ពួកឆ្កួត

ថាមែនៗមិនរួចខ្លួនទេ ផែងវណ្ណះប្តឹងអ្នកលក់ឌីសជើងខ្លាំងស្រែកដៀលប្រមាថ​អ្នក​ភ្នំពេញ​សុទ្ធតែ​ពួកឆ្កួត
 

ថាមែនៗមិនរួចខ្លួនទេ ផែងវណ្ណះប្តឹងអ្នកលក់ឌីសជើងខ្លាំងស្រែកដៀលប្រមាថ​អ្នក​ភ្នំពេញ​សុទ្ធតែ​ពួកឆ្កួត

Copyright © 2020 GoDialy All Rights Reserved.