සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කොට්ඨාස 350 න් 28 ක කොරෝනා ආසාදිතයින් බවට අනාවරණයක්...

සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කොට්ඨාස 350 න් 28 ක කොරෝනා ආසාදිතයින් බවට අනාවරණයක්... -

සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කොට්ඨාස 350 න් 28 ක කොරෝනා ආසාදිතයින් බවට අනාවරණයක්...

සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කොට්ඨාස 350 න් 28 ක කොරෝනා ආසාදිතයින් බවට අනාවරණයක්...
 

සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කොට්ඨාස 350 න් 28 ක කොරෝනා ආසාදිතයින් බවට අනාවරණයක්...

Copyright © 2020 GoDialy All Rights Reserved.