រឿងបុរាណខ្មែរ ផ្កាស្រពោន​ ,The poor Flower Khmer old Movies,pkar sro poun.

រឿងបុរាណខ្មែរ ផ្កាស្រពោន​ ,The poor Flower Khmer old Movies,pkar sro poun. - រឿងបុរាណខ្មែរ ផ្កាស្រពោន

រឿងបុរាណខ្មែរ ផ្កាស្រពោន​ ,The poor Flower Khmer old Movies,pkar sro poun. 'រឿងបុរាណខ្មែរ ផ្កាស្រពោន​ ,The poor Flower Khmer old Movies, សូមចុច ជាវ ឆាណែលរបស់ខ្ញុំរួចចុចសញ្ញាកណ្តឹងដេីម្បីផ្តលកំលាំងចិត្ត ធ្វេីវីឌីអូជួនបងប្អូនទៀត អរគុណទុកមុន ចង់ទស្សនាភាពយន្តថ្មីៗល្បីៗ ផ្សេងទៀត សូមចូលទៅកាន់ ឆានែលខ្ញុំ ហេីយសូមពុកម៉ែបងប្អូន សាប់ រួច ចុចសញ្ញាកណ្តឹងម្នាក់មួយផង ផងសូមអរគុណជួនពរអោយអ្នកទងអស់គ្នាមនសុខភពល្អ ជួបតែសុវត្តិភពរាល់ករធ្វេីរដំណេីរ សូមអរគុណ និង អរព្រះគុណ។

រឿងបុរាណខ្មែរ ផ្កាស្រពោន​ ,The poor Flower Khmer old Movies,pkar sro poun.
 

រឿងបុរាណខ្មែរ ផ្កាស្រពោន​ ,The poor Flower Khmer old Movies,pkar sro poun.

'រឿងបុរាណខ្មែរ ផ្កាស្រពោន​ ,The poor Flower Khmer old Movies,

សូមចុច ជាវ ឆាណែលរបស់ខ្ញុំរួចចុចសញ្ញាកណ្តឹងដេីម្បីផ្តលកំលាំងចិត្ត ធ្វេីវីឌីអូជួនបងប្អូនទៀត អរគុណទុកមុន
ចង់ទស្សនាភាពយន្តថ្មីៗល្បីៗ ផ្សេងទៀត សូមចូលទៅកាន់ ឆានែលខ្ញុំ ហេីយសូមពុកម៉ែបងប្អូន សាប់ រួច ចុចសញ្ញាកណ្តឹងម្នាក់មួយផង ផងសូមអរគុណជួនពរអោយអ្នកទងអស់គ្នាមនសុខភពល្អ ជួបតែសុវត្តិភពរាល់ករធ្វេីរដំណេីរ សូមអរគុណ និង អរព្រះគុណ។

Tags:
រឿងបុរាណខ្មែរ ផ្កាស្រពោន ផ្កាស្រពោន The poor Flower Khmer old Movies khmer movie khmer 2018 new khmer movie 2018 រឿងប្រវត្តសាស្រ្ត pkar tmor pkar sropoun ផ្កាថ្ម
Copyright © 2020 GoDialy All Rights Reserved.