"නිරෝධායනය වන පවුලකට රු. 10,000 ක සලාකයක්..." - ගම්පහ දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටුවේ සභාපති

"නිරෝධායනය වන පවුලකට රු. 10,000 ක සලාකයක්..." - ගම්පහ දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටුවේ සභාපති -

"නිරෝධායනය වන පවුලකට රු. 10,000 ක සලාකයක්..." - ගම්පහ දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටුවේ සභාපති

 

"නිරෝධායනය වන පවුලකට රු. 10,000 ක සලාකයක්..." - ගම්පහ දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටුවේ සභාපති

Copyright © 2020 GoDialy All Rights Reserved.