អស្ចារ្យមែន! របាំនេសាទ​| fishing dance របាំខ្មែរ

អស្ចារ្យមែន! របាំនេសាទ​| fishing dance របាំខ្មែរ - #មកដល់ហើយក្ដៅៗសូមបងប្អូនជ

អស្ចារ្យមែន! របាំនេសាទ​| fishing dance របាំខ្មែរ #មកដល់ហើយក្ដៅៗសូមបងប្អូនជួយស៊ារនិងឡាចម្នាក់មួយផង #របាំនេសាទ #សម្ដែងដោយក្រុមក្លឹបកុមារឃុំរុនតាឯក #បើបងប្អូនចង់ជួយឧបត្ថមដល់ក្រុមយើងខ្ញុំសូមcmmខាងក្រោម #រួមគ្នាលើកតម្កើងរបាំខ្មែរយើង #សូមអធ្យាស្រ័យចំពោះចំណុចខ្វះខាតដោយប្រការណាមួយ fishing dance khmer song

អស្ចារ្យមែន! របាំនេសាទ​| fishing dance របាំខ្មែរ
 

អស្ចារ្យមែន! របាំនេសាទ​| fishing dance របាំខ្មែរ

#មកដល់ហើយក្ដៅៗសូមបងប្អូនជួយស៊ារនិងឡាចម្នាក់មួយផង
#របាំនេសាទ
#សម្ដែងដោយក្រុមក្លឹបកុមារឃុំរុនតាឯក
#បើបងប្អូនចង់ជួយឧបត្ថមដល់ក្រុមយើងខ្ញុំសូមcmmខាងក្រោម
#រួមគ្នាលើកតម្កើងរបាំខ្មែរយើង
#សូមអធ្យាស្រ័យចំពោះចំណុចខ្វះខាតដោយប្រការណាមួយ
fishing dance khmer song

Tags:
របាំនេសាទ robam nesat fishing dance khmer song របាំខ្មែរ khmer dancing khmer dance cambodia របាំជូនពរ robam choun por robam choun អស្ចារ្យមែន!
Copyright © 2020 GoDialy All Rights Reserved.