Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui - chọn tới chọn lui không biết chọn gì

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui - chọn tới chọn lui không biết chọn gì -

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui - chọn tới chọn lui không biết chọn gì

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui - chọn tới chọn lui không biết chọn gì
 

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui - chọn tới chọn lui không biết chọn gì

Copyright © 2020 GoDialy All Rights Reserved.