නව රජයේ පළමු කැබිනට් හමුව ජනපති ප්‍රධානත්වයෙන් අද රැස්වෙයි

නව රජයේ පළමු කැබිනට් හමුව ජනපති ප්‍රධානත්වයෙන් අද රැස්වෙයි -

නව රජයේ පළමු කැබිනට් හමුව ජනපති ප්‍රධානත්වයෙන් අද රැස්වෙයි

නව රජයේ පළමු කැබිනට් හමුව ජනපති ප්‍රධානත්වයෙන් අද රැස්වෙයි
 

නව රජයේ පළමු කැබිනට් හමුව ජනපති ප්‍රධානත්වයෙන් අද රැස්වෙයි

Copyright © 2020 GoDialy All Rights Reserved.