អស្ចារ្យមែន! ក្រុមក្លឹបកុមារ ឃុំរុនតាឯក របាំគែន khmer រាំគែន

អស្ចារ្យមែន! ក្រុមក្លឹបកុមារ ឃុំរុនតាឯក របាំគែន khmer រាំគែន - #មកដល់ហើយក្ដៅៗសូមបងប្អូនជ

អស្ចារ្យមែន! ក្រុមក្លឹបកុមារ ឃុំរុនតាឯក របាំគែន khmer រាំគែន #មកដល់ហើយក្ដៅៗសូមបងប្អូនជួយស៊ារនិងឡាចម្នាក់មួយផង #របាំគែន #សម្ដែងដោយក្រុមក្លឹបកុមារឃុំរុនតាឯក #បើបងប្អូនចង់ជួយឧបត្ថមដល់ក្រុមយើងខ្ញុំសូមcmmខាងក្រោម #រួមគ្នាលើកតម្កើងរបាំខ្មែរយើង #សូមអធ្យាស្រ័យចំពោះចំណុចខ្វះខាតដោយប្រការណាមួយ khmer

អស្ចារ្យមែន! ក្រុមក្លឹបកុមារ ឃុំរុនតាឯក របាំគែន khmer រាំគែន
 

អស្ចារ្យមែន! ក្រុមក្លឹបកុមារ ឃុំរុនតាឯក របាំគែន khmer រាំគែន

#មកដល់ហើយក្ដៅៗសូមបងប្អូនជួយស៊ារនិងឡាចម្នាក់មួយផង
#របាំគែន
#សម្ដែងដោយក្រុមក្លឹបកុមារឃុំរុនតាឯក
#បើបងប្អូនចង់ជួយឧបត្ថមដល់ក្រុមយើងខ្ញុំសូមcmmខាងក្រោម
#រួមគ្នាលើកតម្កើងរបាំខ្មែរយើង
#សូមអធ្យាស្រ័យចំពោះចំណុចខ្វះខាតដោយប្រការណាមួយ khmer

Tags:
របាំគែន khmer folk dance robam kaine khmer គែន khmer classic dance របាំ របាំគែន-robam kaine រាំគែន របាំជូនពរ របាំខ្មែរ អស្ចារ្យមែន!
Copyright © 2020 GoDialy All Rights Reserved.